Termes d'ús

Aquest avís legal conté les normes d'ús del portal www.autocarsgamon.com que Miguel Gamón, SL, amb domicili a Camí de les Comes 11, 25123 Torrefarrera (Lleida), SPAIN, com a titular de la web, posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del portal i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran d'aplicació sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

Usuaris

Tot i que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ emplenament d'un formulari de registre i a l'ús d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari ("login") i una contrasenya ("password"), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per aquest motiu, en relació amb el procés de registre i les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, i haurà de comunicar qualsevol modificació a Miguel Gamón, SL. A més, l'usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari i la contrasenya ("login" i "password"), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a Miguel Gamón, SL la seva pèrdua o robatori i el possible accés per part d'un tercer al seu registre. L'usuari és l'únic responsable del codi i la contrasenya fins a l'esmentada notificació a Miguel Gamón, SL

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web és propietat de Miguel Gamón, SL.

L'usuari reconeix que Miguel Gamón, SL és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir, i a títol purament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i els signes distintius que hi apareixen.

L'accés per part de l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap mena de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc., sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements a la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels continguts i el símbol del "copyright" i/o notes de propietat industrial dels titulars.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions al portal o a la mateixa empresa, a través de correu electrònic, fax, correu postal, formularis o qualsevol altre mitjà implica, per aquest simple fet, l'atorgament a Miguel Gamón, SL d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i durant tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per a qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitador, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o l'eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguts o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, de les informacions o els continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar i comercialitzar els continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o d'altres. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar els esmentats drets a tercers.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts enviats no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualssevol normes vigents, encara que es tracti d'informació confidencial, i, a més, assumeix l'obligació de mantenir Miguel Gamón, SL i/o els seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que es pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la vulneració dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar mencions com "copyright", ©, i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté i en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través d'aquests, amb la finalitat d'assegurar la protecció dels esmentats drets.

Ús de "cookies"

Pel que fa a l'ús de "cookies", Miguel Gamón, SL informa l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc web s'utilitzen "cookies". La "cookie" és un petit arxiu de text que el servidor pot desar al disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. La "cookie" només es pot llegir pel lloc web que la va enviar a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus. Miguel Gamón, SL utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l'usuari en les seves diferents visites al lloc web, així com obtenir informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del mateix lloc web i calcular el nombre de visites realitzades. Tot plegat permet a Miguel Gamón, SL informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les "cookies" utilitzades s'emmagatzemen al disc dur de l'usuari, però no permeten llegir les dades que conté, ni llegir els arxius "cookies" creats per altres proveïdors. Les "cookies" utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l'opció corresponent que figura al navegador.

Responsabilitat

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que Miguel Gamón, SL no garanteix que la informació sigui exacta, completa o actualitzada, ni tampoc hi ha cap responsabilitat sobre la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal, ni dels continguts i/o serveis que s'hi incorporen, ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Miguel Gamón, SL exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la informació del portal o a la falta de disponibilitat o de continuïtat del seu funcionament i dels continguts i/o serveis que s'hi incorporen.

Interrupció, suspensió i cancel·lació

Miguel Gamón, SL realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i la disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés al portal i els seus serveis i/o continguts sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual les dues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, Miguel Gamón, SL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

© Miguel Gamón, SL. 2013, Lleida. Tots els drets reservats.