Avis legal

Aquest avís legal conté les normes d'ús del portal www.autocarsgamon.com que Miguel Gamón, SL, amb domicili a Camí d'Espadós, s/n, 25126 Almenar (Lleida), SPAIN, com a titular de la web, posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del portal i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran d'aplicació sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

Identitat del titular del lloc web

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificadores de l'empresa Miguel Gamón, SL:

  • Denominació: Miguel Gamón, SL
  • Domicili social: Camí de les Comes, 11, 25123 Torrefarrera (Lleida)

Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Miguel Gamón, SL podrà sol·licitar l'emplenament de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Miguel Gamón, SL l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, incloses l'adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals Miguel Gamón, SL tingui accés com a conseqüència de la navegació o les que es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després que aquesta hagi finalitzat, seran tractades en el corresponent fitxer de Miguel Gamón, SL, que està degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en l'esmentada declaració.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, pel que fa a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

A través de l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic o per correu electrònic, fax, SMS, etc., l'usuari manifesta expressament i inequívoca el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades d'acord amb les seves finalitats.

L'ús d'aquesta web està limitat a majors d'edat, de manera que, perquè les dades personals de menors puguin ser objecte de tractament, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Tot i que Miguel Gamón, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se a Miguel Gamón, SL, com a responsable del fitxer, per exercir els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició a l'ús i la cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment donat, drets que podran ser exercits per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: Camí d'Espadós, s/n, 25126 Almenar (Lleida) SPAIN. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.

Llei de serveis de la societat de la informació

Miguel Gamón, SL posa a disposició dels usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense conèixer, controlar, avalar o recomanar els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web amb què s'estableixen enllaços.

Per aquest motiu, Miguel Gamón, SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure, dins de la seva pàgina web, un enllaç o "link" amb el lloc web de Miguel Gamón, SL, haurà de complir les següents condicions:

  1. El "link" només es permetrà a la pàgina d'inici, això és, www.autocarsgamon.com, i, per tant, estan prohibits els "links" profunds i els "frames".
  2. A l'enllaç no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigradores, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Miguel Gamón, SL, els seus directius, empleats, productes, etc.
  3. No s'autoritzen enllaços des de pàgines amb continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
  4. L'establiment del "link" no suposa que entre Miguel Gamón, SL i el titular de la pàgina web amb què s'estableix hi hagi cap mena de vincle o de relació jurídica.
  5. Miguel Gamón, SL no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es realitza el "link".

© Miguel Gamón, SL. 2017, Lleida. Tots els drets reservats.