/templates/gamon/UserFiles/Image/certificacions.jpg

Certificacions

Política de Qualitat, Mediambient i Responsabilitat Social

Miguel Gamón S.L. i Empresa Lax, S.L.U., som un grup d’empreses que ofereixen solucions integrals per a facilitar la mobilitat de les persones establerta a Lleida i a Osca.

El nostre objectiu principal és oferir als nostres clients la màxima qualitat, confort i seguretat en els seus desplaçaments, aconseguint la seva satisfacció i confiança. Tot això ho volem fer amb la millora continua del comportament ambiental, reduint l’impacte medi ambiental, fins a assolir l’excel·lència operativa i la màxima qualitat de servei i vetllar per la seguretat i salut laboral dels nostres treballadors.

Al grup tenim la voluntat de donar un pas més i ser una empresa responsable, integrant criteris de sostenibilitat en tots els nostres processos, apostant per a una millora contínua i aportant els recursos necessaris per a obtenir els millors resultats. Ens comprometem a promoure i a assegurar una correcta implantació de la nostra Política i a implantar i revisar de manera continua els objectius establerts de la millora de qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral i seguretat vial, revisant-los anualment per a comprovar la seva efectivitat. És per aquest motiu que disposem d’un Sistema de Gestió Integrat de qualitat, medi ambient i seguretat vial, basat en el compliment de les normes ISO 9001, 14001, 39001 i UNE 13816 i d’aquells requisits legals i reglamentaris aplicables a la nostra Organització, així com a altres compromisos a que l’empresa s’adhereix voluntàriament.

Per això, l’empresa adquireix els següents compromisos:

  • Amb l’equip humà: Un dels actius més valuosos dins de l’organització, apostant pel seu desenvolupament professional, treballant per a respectar els drets humans dels treballadors i, en especial, promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, garantint la seguretat i la salut laboral en tots els llocs de treball i proporcionant els recursos necessaris per a que tota la informació arribi a tota la plantilla i es pugui aconseguir un equip conscienciat i implicat amb l’Organització. Conscienciem als nostres treballadors de la nostra Política per tal de promoure una millora continua a través de la formació i conscienciació de tot l’equip humà que forma part de l’Organització per tal de millorar les seves capacitats.
  • Amb el medi ambient: Minimitzant l’impacte ambiental generat per la nostra activitat prevenint la contaminació, realitzant una correcta gestió dels residus, essent més eficients en el consum de recursos, utilitzant les millors tecnologies disponibles, promovent la innovació constant i sensibilitzant als treballadors en les bones pràctiques ambientals.
  • Amb els clients: Oferint un servei de qualitat i seguretat i un tracte correcte per part de tot el nostre personal, per a aconseguir la seva total satisfacció, a través de la millora continua de la qualitat del nostre servei i de la seguretat vial.
  • Amb els proveïdors i col·laboradors: Compliment amb els acords presos i fent-los partícips de les activitats i la política de l’empresa.
  • Amb la comunitat: Adaptant els autocars per a gent amb mobilitat reduïda, fent-los el 100% accessibles i impulsant la col·laboració amb diferents entitats locals sense ànim de lucre per a aconseguir una major sensibilitat social.
Aquesta Política es revisa periòdicament per a garantir que continua sent adequada a l’organització, i es difon tant internament com externament pels mitjans adequats.


Miquel Gamón
Director General
Torrefarrera, Juny de 2019

Certificats

Per tal de poder donar una resposta ràpida i eficaç i complir amb les expectatives dels nostres clients, creiem que són necessaris uns mecanismes d’estandardització del servei, on es creïn uns procediments d’actuació que ens permeti solucionar i controlar en el desenvolupament d’un servei i on, a més a més, hi hagi uns responsables i persones encarregades d’executar-ho.

Per aquest motiu, ens recolzem amb 4 grans certificacions:


Carta de serveis

Des de 1977 al teu servei

Carta de serveis

 


Enquestes

Ens agrada saber la vostra opinió i així poder millorar dia re de dia.

Ens ajudes?